Stadgar

SShKs stadgar

Stadgarna är antagna av SShKs vid årsmöte 2005-04-09, 2006-04-22. De är godkända av SKK 2007-02-27 och gäller från 2007-02-27.

Svenska Kennelklubben (SKK) – Hundägarnas Riksorganisation – är det centrala organet för de ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar – benämnda medlemsorganisationer – är länsklubbar, specialklubbar, genom särskilt tecknade avtal anslutna rasklubbar och ungdomsklubb.

Svenska sennenhundklubben (nedan benämnd SShK) ingår som specialklubb i SKK och skall som sådan arbeta för SKK:s och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den eller de i specialklubben ingående raserna.

SShK:s verksamhet omfattar de raser för vilka delegering från SKK:s Centralstyrelse erhållits i samråd med specialklubben. Dessa raser är appenzeller sennenhund, berner sennenhund, entlebucher sennenhund, och grosser schweizer sennenhund.

Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter.

I den mån stadgar för specialklubben strider mot SKK:s stadgar gäller stadgar för SKK.

1 MÅL

För SShK gäller det för SKK:s medlemsorganisationer gemensamma målet att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom

 • att främja och utveckla goda former av hundsport.
 • att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar.
 • att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård.
 • att bevaka och arbeta med frågor, som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet.
 • att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

2 VERKSAMHET

För att nå uppsatt mål skall klubben

 1. Informera och sprida kunskap om SKK och SShK– mål, organisation och arbetsformer.
 2. Informera om SShK:s  raser och deras användningsområden.
 3. Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer.
 4. Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för SShK:s raser inom och utom landet.
 5. Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning.
 6. Utforma regler för bruksprov och tävlingar samt utbilda, auktorisera och avauktorisera domare för prov- och tävlingsverksamheten enligt den ordning som regleras i SKKs stadgar.
 7. Anordna prov och utställningar eller tävlingar i enlighet med SKKs bestämmelser.
 8. Stödja och medverka i SKKs forskningsarbete.
 9. Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.

3 MEDLEMSKAP

Enskild person kan bli medlem i SShK. Styrelsen beviljar medlemskap. Beslutet om medlemskap kan inom ett år upphävas av SKK.

Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen, till hedersmedlem kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat SShK:s syften.

Medlemskap upphör om medlem begär utträde, inte betalar föreskriven medlemsavgift, eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med SKK:s stadgar. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKK:s Disciplinnämnd.

Medlem skall följa SShK:s stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter. Medlem skall också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller tar emot hundar till inackordering, dressyr eller trimning skall särskilt följa SKK:s bestämmelser i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.

4 MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte. Om flera personer i samma familjehushåll är medlemmar i SShK behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av årsmötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte SShK:s publikationer.

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande medlem.

5 VERKSAMHETSÅR & MANDATPERIOD

SShK:s verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. Med mandatperiod avses, för personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det årsmöte, vid vilket valet skett, till och med nästkommande årsmöte eller till och med det årsmöte som mandatperioden avser.

6 ORGANISATION

SShK:s högsta beslutande organ är årsmötet, dess verkställande och förvaltande organ är styrelsen. I SShK:s organisation ingår även de utskott och kommittéer som styrelsen särskilt beslutar om enligt stadgarna 8 § mom 1, 7 stycket.

7 ÅRSMÖTE 

Mom 1 Årsmöte, ordinarie och extra

Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före utgången andra kvartalets utgång.

Extra årsmöte skall hållas på kallelse av styrelsen, eller när klubbens revisorer så begär, eller när minst en fjärdedel av klubbmedlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet ändamål. Om extra årsmöte begärts skall detta hållas inom 60 dagar.

Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte skall utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom meddelande i Sennenbladet eller på annat likvärdigt sätt.

Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen.

Mom 2 Dagordning

Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall av denne av styrelsens vice ordförande.

Årsmöte avslutas av styrelsens ordförande eller vid förfall av denne av årsmötets ordförande.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma.

 1. Justering av röstlängden.
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet. 
 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
 6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
 7. Fastställande av dagordningen.
 8. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
  b. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
  c. Beslut om styrelsens förslag till rambudget
 13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt stadgarna § 8, samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
 14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt stadgarna § 9.
 15. Val av valberedning enligt stadgarna § 10.
 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15
 17. Övriga ärenden som styrelsen har överlämnat till årsmötet eller som senast 21 dagar före årsmötet har anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftlig. Till ärendet skall styrelsen för behandling av årsmöte avge utlåtande och lämna förslag till beslut. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17. kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Mom 3 Röstning

Vid årsmöte har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.

Röstning med fullmakt får inte ske. Röstning sker som regel öppet. Röstning vid val skall ske med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning med slutna sedlar ske om någon så yrkar och om mötet så beslutar.

Som mötets beslut gäller den mening som får högsta röstetal utom i fråga där annat stadgas. För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om vid röstning med slutna sedlar röstetalet blir lika, avgörs ärendet genom lottning.

Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende skall bekräftas skriftligt och den skrivna reservationen, behörigen undertecknad, skall vara inlämnad till mötesordföranden och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat.

Mom 4 Närvarorätt m m

Vid årsmöte har följande personer rätt att närvara och rätt att yttra sig, men ej rätt att delta i beslut. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening:

Ledamot och suppleant av SKKs Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd person.

SKKs verkställande direktör.

Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för denne samma som för annan medlem.

Mom 5 Motioner & ärenden

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte skall skriftligen lämnas till styrelsen senast 21 dagar före ordinarie årsmöte.

Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet.

Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning som stadgas i 1:a stycket, kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Vid extra årsmöte får till avgörande endast upptagas de ärenden som angetts i kallelsen.

8 STYRELSE

Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse, i dessa stadgar kallad styrelsen.

Mom 1 Styrelsens organisation

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, 5 övriga ordinarie ledamöter samt 3 suppleanter.

Ordinarie årsmöte väljer årligen ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år samt suppleanter för ett år.

Endast personer som är medlemmar i SShK kan väljas till ledamöter i styrelsen. Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av styrelsen, kommitté eller motsvarande för den delen av organisationen som anställningen avser. Sådan person kan inte heller väljas som delegat till Kennelfullmäktige.

Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt beslut av årsmötet. Till ordinarie ledamot och suppleant i styrelsen kan endast den väljas som är medlem i klubben.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör.

Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad person har förslags- och yttranderätt men inte rätt att deltaga i beslut.

Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna klubbens firma.

Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden.

Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår. Vid sammanträde skall protokoll föras.

Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöterna förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.

Mom 2 Styrelsens åligganden

Styrelsen skall, förutom vad som sägs i dessa stadgar och i SKKs stadgar och av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter, bland annat

 • ansvara för klubbens avelsfrågor
 • bereda ärenden som skall behandlas av årsmötet
 • verkställa av årsmötet fattade beslut och uppdrag
 • ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens
 • avge årsredovisning till ordinarie fullmäktigemöte
 • utse fullmäktigedelegater och suppleanter på två år till Kennelfullmäktige
 • senast sex veckor före ordinarie årsmöte avlämna styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkningar till revisorerna
 • senast den 30 juni varje år sända ett exemplar av årsredovisningen och revisorernas berättelse till SKK
 • enligt angivet anmälningsdatum det år ordinarie kennelfullmäktige hålls anmäla SShKs delegater och suppleanter till SKK.
 • senast en månad efter ordinarie årsmöte till SKK lämna uppgift om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen
 • tillställa SKK ett exemplar av protokoll från styrelsesammanträde och fullmäktige
 • upprätta program rörande tid och plats för utställningar, prov och tävlingar
 • avge yttranden över av SKK till klubben hänskjutna ärenden
 • fastställa arbetsordning och delegationsordning
 • besluta om representationspolicy
 • i övrigt sköta klubbens angelägenheter.

9 RÄKENSKAPER & REVISION

SShK:s balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter skall årligen granskas av de revisorer som årsmötet har valt.

Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tid från det årsmöte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie årsmötet.

SShK:s räkenskaper skall tillsammans med förvaltningsberättelse överlämnas till revisorerna senast sex veckor före ordinarie årsmöte.

Revisorernas berättelse skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före ordinarie årsmöte.

Revisorernas berättelse skall ingå i de handlingar som, enligt stadgarna § 7 mom 2, skall finnas tillgängliga vid årsmötet.

Ordinarie revisorer har rätt att begära få närvara vid styrelsens sammanträde.

Ordinarie revisorer skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.

Revisorerna har rätt att om så anses behövligt utlysa extra årsmöte.

10 VALBEREDNING

Av årsmötet vald valberedning skall förbereda de val som enligt, 7 § 2 mom, stadgarna skall ske vid ordinarie årsmöte.

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande skall vara ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande och en ledamot skall väljas vid varje årsmöte.

Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.

Sammankallande skall få protokoll från styrelsens sammanträden.

11 PROTOKOLL

Protokoll skall föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen skall återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och skall vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justeringsmän.

Protokollen skall vara tillgängliga för medlemmar.

Protokollen skall arkiveras på betryggande sätt.

12 DISCIPLINÄRENDEN

För disciplinärenden och dessas handläggning gäller SKKs stadgar.

13 FORCE MAJEURE

Om SShK på grund av omständighet som den inte har kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang. SShK har således rätt, för att täcks uppkomna kostnader, att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats ett för evenemang som inställts.

SShK:s beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK. På motsvarande sätt har klubben rätt att begära betalning av avgift från den som har anmält sig men inte betalat avgiften, för ett evenemang som har inställts.

SShK svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av ett inställt evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom klubben som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

14 STADGEÄNDRING

Förslag till ändring av dessa stadgar skall senast 31/12 året före ordinarie årsmöte inges till styrelsen som, enligt stadgarna § 7, mom. 3, punkt 17, yttrar sig till årsmötet.

Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet.

För sådant beslut krävs antingen att det biträds av ¾ av antalet i beslutet deltagande medlemmar vid ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande fullmäktigemöten, varav minst ett skall vara ordinarie.

SShK:s stadgar jämte ändring av dessa skall fastställas av SKK.

15 UPPHÖRANDE AV KLUBBEN

Beslut att hos SKK begära få upphöra som specialklubb i SKK fattas vid årsmöte.

För att beslut om upplösning skall vara giltigt skall detta ha fattats av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie, och på det senare årsmötet ha biträtts av minst ¾ av de röstande.

Upplöses SShK som medlemsorganisation i SKK skall klubbens tillgångar och arkiv överlämnas till SKK att användas på sätt som sista årsmötet beslutat i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2.